ทํา สวน ผสมผสาน

เกษตรกรพัทลุงล้มสวนยางพารา ดึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักสร้างสวน .... สวนเกษตรผสมผสาน – ชาวสวนทำเว็บ. การทำไร่ นา สวน ผสม ยุคใหม่. พอเพียงดีที่สุด!! โค่นสวนยางข้างบ้านพื้นที่กว่า 2 ไร่ทำ “สวนพอเพียง .... เกษตรกรพัทลุงล้มสวนยางพารา ดึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักสร้างสวน .... เทคนิคเรียนรู้โมเดลการจัดการที่ดิน 5 ไร่ ตามวิถีเกษตรพอเพียง – ยิ้มเกษตร. เน้นทำเกษตรผสมผสาน สวนขนุน สวนยางพารา สวนทุเรียน ทำรายได้ทั้งปี. เศรษฐกิจพอเพียง ใช้พื้นที่ผสมผสานปลูกไม้พืช ไม้ผล และเลี้ยงสัตว์ใน ...